SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
WALNE
ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW ODDZIAŁU

odbędzie się
4 lutego 2024 r. o godz. 11.00

miejsce zgromadzenia:

Zespół Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito”,
87-800 Włocławek, ul. Kruszyńska 1
B
(budynek Rembudu)
Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia jest do wglądu w biurze oddziału.

W Walnych Zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie ZKwP, którzy opłacili składkę członkowską za rok bieżący
(zobacz: STATUT ZKwP § 18 ust.2). 

Składkę za rok bieżący będzie można opłacić także przed Walnym Zgromadzeniem.


PORZĄDEK OBRAD
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW ODDZIAŁU


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności:

Zarządu Oddziału,

Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

8. Sprawozdanie finansowe.

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

15. Wybór na okres kadencji:

członków Zarządu Oddziału,

członków Komisji Rewizyjnej,

członków Sądu Koleżeńskiego.

16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.